«Εξοικονόμηση σε Βιοτεχνίες, Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες και Επιχειρήσεις».

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Ένας από τους βασικούς παράγοντες μείωσης των λειτουργικών εξόδων στις ξενοδοχειακές μονάδες είναι η εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης ενέργειας. Ο ξενοδοχειακός τομέας χαρακτηρίζεται ως αρκετά ενεργοβόρος καθώς τα απαιτούμενα επίπεδα άνεσης και πολυτέλειας επιβάλλουν μεγάλη κατανάλωση ενέργειας για την επίτευξή τους. Οι τομείς που καταναλίσκεται ενέργεια είναι αυτοί της θέρμανσης και κλιματισμού, της παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, του φωτισμού, των μαγειρείων και ένα μικρό ποσοστό σε διάφορες άλλες δραστηριότητες. Η εξοικονόμηση η οποία μπορεί να επιτευχθεί σε όλους αυτούς τους τομείς κατόπιν μελέτης και εφαρμογής συγκεκριμένων λύσεων ανά περίπτωση, είναι υπολογίσιμη (της τάξεως ακόμα και 50%). Κάποιες γενικές συμβουλές μπορούν ανεξαρτήτως ιδιαιτεροτήτων του ξενοδοχείου, να αποδώσουν σημαντικά. Ο περιορισμός της ενεργειακής σπατάλης καθίσταται επιτακτικός στις μέρες μας και η σωστή στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας είναι επιβεβλημένη για μια σύγχρονη ξενοδοχειακή επιχείρηση. Η χάραξη μιας τέτοιας στρατηγικής, η οποία είναι ξεχωριστή για κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο μελέτης με τη συμβολή εξειδικευμένων συμβούλων που διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία ώστε να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.Θέρμανση-Ζεστό νερό χρήσης :

Η θέρμανση και η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης κατ΄ αναλογία με την κατηγορία του ξενοδοχείου αντιστοιχούν σε σημαντικό ποσοστό της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Ορισμένα βασικά μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν είναι:
• Κεντρικά ηλιακά συστήματα.
• Έλεγχος ανά τακτά διαστήματα του βαθμού απόδοσης του λέβητα ενώ η θερμοκρασία του θερμού νερού να ρυθμίζεται σε χαμηλά αλλά επιτρεπτά επίπεδα.
• Εγκατάσταση θερμοστατών στα δωμάτια και αυτονομία θέρμανσης ώστε να θερμαίνονται μόνο χώροι που χρησιμοποιούνται (μπορούν να περιορίσουν την κατανάλωση ενέργειας έως και 20%).
• Απομόνωση τμημάτων δικτύων που δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
• Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, πρέπει να εξετάζεται η αντικατάσταση πετρελαίου με φυσικό αέριο ενώ σε περιπτώσεις μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων πρέπει να διερευνάται η τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα της εγκατάστασης και χρήσης μικρών συστημάτων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.
• Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20% μπορεί να επιτευχθεί με μόνωση των σωληνώσεων των δεξαμενών αποθήκευσης θερμού ύδατος και εγκατάσταση περιοριστών παροχής νερού στα μπάνια.
Σε ό,τι αφορά στο ζεστό νερό χρήσης, ένα από τα πιο ουσιαστικά μέτρα είναι η εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων. Η χρήση ηλεκτρικών αντιστάσεων για θέρμανση νερού θα πρέπει να θεωρείται ως η έσχατη λύση καθώς είναι ο λιγότερο αντιοικονομικός τρόπος παραγωγής θερμότητας.

Κλιματισμός - ψύξη :

Ο κλιματισμός στις ξενοδοχειακές μονάδες γίνεται συνήθως με κεντρικά συστήματα κλιματισμού που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια. Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στον κλιματισμό περιλαμβάνουν:
• Περιορισμός χρήσης του κλιματισμού σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται.
• Ρύθμιση της θερμοκρασίας του ψυκτικού μέσου στα ανώτερα επιτρεπτά επίπεδα,(τα μέτρα αυτά μπορούν να μειώσουν έως και 30% την κατανάλωση ενέργειας).
• Χρήση αέρα από το περιβάλλον κατά τις νυκτερινές ώρες το καλοκαίρι για την προ-ψύξη του κτιρίου.
• Εγκατάσταση συστημάτων μεταβλητών στροφών σε κινητήρες αντλιών και ανεμιστήρων.
• Κλείσιμο των ανεμιστήρων σε ώρες μη λειτουργίας.
• Ανάκτηση θερμότητας από τα condensers των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων.
Ειδικότερα σε μεσαίου-μεγάλου μεγέθους ξενοδοχεία και εφόσον είναι διαθέσιμο φυσικό αέριο, θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης συστημάτων ψύξης με απορρόφηση (με χρήση λέβητα φυσικού αερίου) που θα μπορεί να συνδυάζεται με ένα σύστημα συμπαραγωγής.

Φωτισμός :

Στον τομέα του φωτισμού, μέσα από απλά μέτρα εξοικονόμησης μπορεί να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης έως και 30%. Τα σημαντικότερα από τα μέτρα αυτά είναι:
• Αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεως με φθορισμού ή ακόμα καλύτερα με ηλεκτρονικούς λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης LED.
• Σε περιπτώσεις ύπαρξης παλαιών λαμπτήρων φθορισμού αυτοί θα πρέπει να αντικατασταθούν από νέους μεγαλύτερης απόδοσης.
• Εκμετάλλευση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό του εξωτερικού φωτισμού.
• Χρήση ροοστατών στα φωτιστικά έτσι ώστε να ρυθμίζεται το επίπεδο φωτεινότητας του χώρου και να αποφεύγεται η σπατάλη σε περιπτώσεις αυξημένου εξωτερικού φωτισμού ή όταν είναι επιθυμητό χαμηλότερο επίπεδο φωτισμού.
• Χρήση καρτών (key card) για τον έλεγχο του φωτισμού (ή / και κλιματισμού).
Εξετάζοντας βέβαια ολοκληρωμένα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας φωτισμού, περισσότερα μέτρα μπορούν να ληφθούν και έτσι με χρήση απλών αισθητήρων παρουσίας στο χώρο, χρονοδιακοπτών και αυτόματου συστήματος ρύθμισης φωτεινότητας με αισθητήρες μέτρησης φωτός (εσωτερικά και εξωτερικά) μπορεί να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για φωτισμό σε επίπεδα άνω του 50%.

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας κτιρίων BEMS :

Τα νέα συστήματα διαχείρισης ενέργειας κτιρίων BEMS (Building Energy Management Systems) που υπάρχουν στην αγορά, είναι εξελιγμένα και μπορεί να προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20%. Με τα συστήματα αυτά, που απευθύνονται κυρίως σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ο χρηστής έχει πλήθος επιλογών για την παρακολούθηση, καταγραφή και έλεγχο της ενεργειακής κατανάλωσης. Ορισμένες από τις δυνατότητες των συστημάτων αυτών είναι:
• Έλεγχος μέγιστης ηλεκτρικής ζήτησης.
• Χρονικά προγραμματισμένες εντολές.
• Έλεγχος του κύκλου λειτουργίας και ρύθμιση έντασης συσκευών.
• Βέλτιστος χρόνος ενάρξεως και στάσεως εγκαταστάσεων του κτιρίου.
• Συλλογή δεδομένων και απόκριση σε πραγματικό χρόνο. Βάσεις δεδομένων μετρήσεων (θερμιδόμετρα, θερμοκρασίες, Παροχές ζεστού νερού, ώρες λειτουργίας και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας).
• Επίβλεψη συστήματος & τηλεπαρακολούθηση. Κεντρικός Έλεγχος για τον έλεγχο και την ενεργειακή διαχείριση όλων των ενεργειακών υποσυστημάτων.
• Γραφική απεικόνιση.

NET METERING στις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ :

Όπως έχουμε αναφέρει, όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος από την εγκατάσταση ενός συστήματος αυτοπαραγωγής αφού η απόσβεση γίνεται πολύ γρηγορότερα ενώ παράλληλα αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ.
• Παράδειγμα 1:
Εάν λοιπόν εγκαταστήσουμε σε μια μικρή επιχείρηση ένα σύστημα 10 kWp σε νότιο προσανατολισμό, αυτό θα μας αποδώσει περίπου 14.500kWh/έτος οι οποίες θα συμψηφισθούν εξοικονομώντας μας 2450 ευρώ περίπου με την παρούσα αξία του ρεύματος + ΕΤΜΕΑΡ σε τιμολόγια Γ21 και Γ22. Σε περίπτωση που αυτό αυξηθεί το όφελος θα μεγαλώσει. Εδώ κάνουμε μια παραδοχή όσον αφορά την ετήσια μεσοσταθμική αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος η οποία είναι στο 7% εξισώνοντας τη με την πτώση της απόδοσης του εξοπλισμού στην 25ετία και κάποια έξοδα συντήρησης. Αν υποθέσουμε ότι το κόστος ενός τέτοιου συστήματος ανέρχεται σε 13.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ο οποίος θα ανακτηθεί βλέπουμε ότι η απόσβεση της επένδυσης γίνεται σε λιγότερο από 6 χρόνια με εσωτερικό βαθμό απόδοσης (IRR) 18% περίπου καθιστώντας την επένδυση ιδιαίτερα ελκυστική αφού στην 25ετία θα έχουμε ένα όφελος 46.550 ευρώ το οποίο είναι ανώτερο από οποιαδήποτε απόδοση με προθεσμιακό επιτόκιο.
• Παράδειγμα 2:
Μικρή Ξενοδοχειακή μονάδα ή Βιοτεχνία (Γ22,Γ22Β,Γ23,Γ23Β παροχή >55kVA) με κατανάλωση 50.000kWh/έτος και κόστος ηλ. Ρεύματος 9.500 ευρώ με την εγκατάσταση ενός συστήματος αυτοπαραγωγής 35 kWp και δαπάνη 47.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ ο οποίος θα ανακτηθεί, θα κάνει απόσβεση σε μόλις 6 χρόνια.


Ενεργειακές Μελέτες

Η εξοικονόμηση ενέργειας σε κάθε κτίριο είναι ζήτημα υψηλής προτεραιότητας. Με την εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνουμε μείωση των λειτουργικών εξόδων και τεράστια οικονομία σε χρήμα. Έτσι μπορεί για παράδειγμα ένα νοικοκυριό να γίνει πιο λειτουργικό και μία επιχείρηση να γίνει βιώσιμη ξανά. Επικοινωνήστε μαζί μας για να έρθουμε σε επαφή και να σας προσφέρουμε τις καλύτερες λύσεις με εμπειρία, τεχνογνωσία και εξειδίκευση.

- Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού.
- Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας.
- Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης.
- Τεχνο οικονομική ενεργειακή μελέτη.
- Μελέτη έρευνας αγοράς ενεργειακής αναβάθμισης.


Πληροφορίες

Καλέστε μας 6975562682Χρήσιμα Έγγραφα


Σας παρέχουμε

ΔΩΡΕΑΝ Επίσκεψη στο χώρο σας.

Επισκεπτόμαστε τον χώρο σας για να αξιολογήσουμε και να σας προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση, πάντα με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητές σας. Σας προτείνουμε όλες τις λύσεις και σας αναλύουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μίας, ξεχωριστά.

ΔΩΡΕΑΝ Μελέτη και οικονομική προσφορά.

Οι διπλωματούχοι μηχανικοί μας, μελετούν διεξοδικά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και σχεδιάζουν την ξεχωριστή λύση που διασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση και ταιριάζει στις ανάγκες σας.

ΔΩΡΕΑΝ Διεκπεραίωση διαδικασιών.

Αφήστε το … σε εμάς! Αναλαμβάνουμε δωρεάν την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που χρειάζεται σε πολεοδομία, ΔΕΗ και άλλες υπηρεσίες. Απλά μας εξουσιοδοτείτε.

Εγκατάσταση συστήματος.

Οι εκπαιδευμένοι και έμπειροι τεχνικοί μας εγκαθιστούν το σύστημα το οποίο θα σας παραδοθεί σε λειτουργία αφού ρυθμιστεί και ελεγχθεί από τους μηχανικούς μας για την μέγιστη απόδοση του. Όλα αυτά θα γίνουν σε διάστημα, συνήθως 1-3 ημερών, με την ελάχιστη ενόχληση για σας.

Συντήρηση συστήματος.

Με τα προγράμματα συντήρησης που σας παρέχουμε, εγγυόμαστε τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος και είμαστε δίπλα σας για πάντα.