Ανανεώσιμες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, οργάνωση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακά έργα Α.Π.Ε με το κλειδί στο χέρι. Διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξειδίκευση ώστε να διασφαλίσουμε την καλύτερη αποδόση των χρημάτων σας με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Ξεκάθαρες λύσεις, υψηλή απόδοση, αξιοπιστία και ποιότητα κατασκευής.

Περισσότερα...
 Βιομηχ. Έργα

Αυτοματισμοί- Βιομηχ. Έργα

Ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματισμού μονάδων και εκσυγχρονισμού. Πίνακες διανομής, PLC, Inverters, Ιδιοσυσκευές, CNC, Ρομποτικά συστήματα,Υδραυλικά, Πνευματικά, Αισθητήρες. CAD-CAM, 3D. ISO, CE. Αυτοματοποίηση λειτουργίας, καταγραφή/επεξεργασία δεδομένων. Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου. SCADA. Τεχνικός Ασφαλείας.

Περισσότερα...
Ηλεκτρομηχανολογικά

Ηλεκτρομηχανολογικά-Μελέτες

Το Τεχνικό μας Γραφείο με πολύχρονη εμπειρία ειδικεύεται σε σύνθετες ηλεκτρομηχανολογικές κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών, εμπορικών, τουριστικών επιχειρήσεων, βιοτεχνιών και βιομηχανιών. Αδειοδότηση, μελέτη, εμπορία, εγκατ., επίβλεψη, τεχνική υποστήριξη και παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Θέρμανση, Κλιματισμός, Ψύξη, Φωτισμός, Ανακαίνιση.

Περισσότερα...
Εξοικονόμηση

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ενεργειακές παρεμβάσεις με εφαρμογή νέων τεχνολογιών όπως Αντλίες Θερμότητος, Λέβητες συμπύκνωσης, Πέλλετ, Led με κύριο μέλημα τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια του πελάτη. Ενεργειακή μελέτη, Πιστοποίηση, Διερεύνηση πιθανής χρηματοδότησης. Προτάσεις και λύσεις ενεργειακής βελτίωσης. Ανάλυση κόστους και αποσβέσεων.

Περισσότερα...

Ενημέρωση

Νέα
rss
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ημερομηνία:

Αιτήσεις για 400άρια φωτοβολταϊκά σε Πελοπόννησο, Κρήτη και Κυκλάδες – Όλες οι λεπτομέρειες που χρειάζεται να ξέρει ο υποψήφιος επενδυτής
Posted by admin - 27/08/22 12:39PM - 0 Comments - - 1/52/53/54/55/5

Όλες τις λεπτομέρειες προκειμένου ένας ενδιαφερόμενος επενδυτής να υποβάλει αίτηση χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκά έργα έως 400 κιλοβάτ σε Πελοπόννησο, Κρήτη και Κυκλάδες, περιλαμβάνει η Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΝ που δημοσιεύτηκε στις 10 Αυγούστου 2022 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, δύναται να υποβάλλει μόνον μία (1) αίτηση χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος μέχρι τετρακόσια (400) κιλοβάτ (kW)

Σημειώνεται ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν για σταθμούς net metering και για σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς για σταθμούς που αναπτύσσονται από Ενεργειακές Κοινότητες. Οι Ενεργειακές Κοινότητες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για συνολική ισχύ μέχρι 5MW ανά Ενεργειακή Κοινότητα.

Ειδικότερα, για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς των 400 κιλοβάτ, ο Διαχειριστής του Δικτύου θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης μέχρι την κάλυψη συνολικής ισχύος προσαυξημένης κατά 200% ως προς τα αντίστοιχα όρια που ισχύουν σήμερα για τα κορεσμένα δίκτυα (86 MW στην Πελοπόννησο, στα 45 MW στις Κυκλάδες και στα 140 MW στην Κρήτη).

Οι εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών που δεν θα διαθέτουν Άδεια Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επαναυποβάλλουν αίτηση.

Μετά την αποδοχή από τους ενδιαφερόμενους των οριστικών προσφορών σύνδεσης και την εξάντληση των ορίων στις τρεις περιοχές, οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης που έχουν υποβληθεί στον Διαχειριστή του Δικτύου καθώς επίσης και αιτήσεις που έχουν λάβει αδυναμία σύνδεσης και παραμένουν σε εκκρεμότητα, θα απορρίπτονται.

Ο Διαχειριστής του Δικτύου θα πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους και σε περίπτωση που διαπιστώσει παράβαση, θα απορρίπτει τη σχετική αίτηση.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ;

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η απόφαση, ο αρμόδιος γι’ αυτό ΔΕΔΔΗΕ, καλείται ως τις 10 Σεπτεμβρίου να ανακοινώσει την ετοιμότητα της ψηφιακής πλατφόρμας για την υποβολή των αιτήσεων με σχετική ανακοίνωσή που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πράγματι ο ΔΕΔΔΗΕ θα είναι έτοιμος έως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Στην απόφαση ορίζεται ότι στην ανακοίνωση που θα εκδώσει ο Διαχειριστής αναγγέλοντας την ετοιμότητα της πλατφόρμας, θα πρέπει να καθορίζεται, επίσης, η ακριβής ημέρα και ώρα έναρξης υποβολής των αιτήσεων για κάθε περιοχή εκ των ανωτέρω.

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι η έναρξη υποβολής προγραμματίζεται το διάστημα 1-15 Οκτωβρίου, καθώς «η χρονική στιγμή της θέσης σε κανονική λειτουργία του ως άνω πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων πρέπει να απέχει κατ’ ελάχιστο είκοσι ημέρες και κατά μέγιστο τις 45 μέρες από την ανακοίνωση του Διαχειριστή».

Με δεδομένο ότι η ανακοίνωση του Διαχειριστή αναμένεται, βάσει των όσων προβλέπει η απόφαση, στις 10 Σεπτεμβρίου (30 μέρες από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, πράγμα που συμπίπτει με την δημοσίευση σε ΦΕΚ – 10 Αυγούστου), τότε το προαναφερόμενο διάστημα που αναφέρει η απόφαση είναι 1-15 Οκτωβρίου.

Ποια έγγραφα χρειάζονται για την υποβολή της αίτησης;

Εκάστη αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα αναρτώνται από τον ενδιαφερόμενο στο πληροφοριακό σύστημα του Διαχειριστή του Δικτύου.

Νομιμοποιητικά έγγραφα του αιτούντος
1 Απόφαση Περιβαλλοντικής αδειοδότησης
2 Απαιτούμενα έγγραφα από την αρμόδια υπηρεσία ή Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού, από τα οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός της γης
3 Αποδεικτικά τεκμηρίωσης της νόμιμης χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης
4 Τοπογραφικό διαγράμμα ψηφιακά υπογεγραμμένο από μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας, που περιλαμβάνει εντοπισμό του ακινήτου σε αποσπάσματα διαγράμματος ΓΥΣ 1:5000, χάρτη ΓΥΣ 1:50000, κυρωμένου δασικού χάρτη ή δασικής ανάρτησης
5 Τεχνική Περιγραφή του σταθμού σε συνδυασμό με Μονογραμμικό Ηλεκτρολογικό Σχέδιο και Σχέδιο Χωροθέτησης του σταθμού, ψηφιακά υπογεγραμμένα από μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας.
6 Ηλεκτρονική μορφή του αρχείου αποτύπωσης της θέσης εγκατάστασης σε Shapefile (*.shp), σύμφωνα με τα υποδείγματα αρχείων shapefiles που δημοσιεύει ο Διαχειριστής του Δικτύου
7 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του αιτούντος/αιτούσας/ νόμιμου εκπροσώπου


Πότε απαντάει ο Διαχειριστής;

Ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να ολοκληρώσει τον έλεγχο της αίτησης εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Υποβολής της αίτησης και να ενημερώσει σχετικά τον αιτούντα για την πληρότητα ή την απόρριψη της αίτησής του.

Ποιό είναι το ύψος της εγγυητικής επιστολής και τι προβλέπεται με αυτήν;

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η υπουργική απόφαση, το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σύμφωνα με την περ γ) της παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021: «Με την αίτηση χορήγησης προσφοράς σύνδεσης υποβάλλεται εγγυητική επιστολή του ν. 4152/2013 (Α’107), προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)». Ο ν. 4152/2013 ορίζει ότι “το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε 42 ευρώ ανά Κιλοβάτ για ισχύ έως 1 Μεγαβάτ”. Συνεπώςη εγγυητική επιστολή για ένα σταθμό 400 Κιλοβατ είναι 400χ42χ2 = 33.600 ευρώ.

Εν συνεχεία ακολουθούν τα εξής βήματα:

Αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής υποβάλλεται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης και η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή προσκομίζεται σε φυσικό αντίγραφο ή αποστέλλεται με αποδεικτικό παραλαβής εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης στον Διαχειριστή του Δικτύου.
Ο Διαχειριστής του Δικτύου ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του τη σχετική διεύθυνση όπου ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να προσκομίσει την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή.
Η διάρκεια ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής θα πρέπει να είναι κατ` ελάχιστον διετής, και θα πρέπει υποχρεωτικά να ανανεώνεται προ της λήξεως της, μέχρι την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού ή την υποβολή της Δήλωσης Ετοιμότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 (Α’ 149).
Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να αποδεχτεί την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, είτε σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης του σταθμού και εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να διατηρήσει την αίτησή του σε εκκρεμότητα, είτε σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης του σταθμού, διατήρησης της αίτησης σε εκκρεμότητα και μετ’ έπειτα απόρριψη αυτής είτε έπειτα από την ενεργοποίηση του σταθμού, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 καθώς και την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 4951/2022.
Με τη θέση σε ισχύ της σύμβασης σύνδεσης, το ποσό της εγγυητικής επιστολής μειώνεται στο ένα τέταρτο του αρχικού ποσού.
Τέλος να αναφέρουμε ότι ο Διαχειριστής υποχρεούται να δημοσιεύει μηνιαίως λίστες με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και έχει εκδοθεί η σχετική Βεβαίωση Υποβολής Αίτησης, τις αιτήσεις που είναι πλήρεις και προς τεχνική εξέταση με βάση την κατάταξη τους, τις αιτήσεις που έχουν απορριφθεί, καθώς επίσης και τις σχετικές λίστες με τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης που έχουν χορηγηθεί, τις Συμβάσεις Σύνδεσης και τις Δηλώσεις Ετοιμότητας ή Αιτήσεις Ενεργοποίησης αυτών.


print

Ειδικές Προσφορές

Συντήρηση Φ/Β
Δείτε την Προσφορά.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Αναλαμβάνουμε την πλήρη συντήρηση του Φωτοβολταικού σας πάρκου στην ευρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας για μέγιστες αποδόσεις. Τεχνογνωσία, Εμπειρία, Οργάνωση, Ποιότητα, Ταχύτητα, Οικονομία, Εγγύηση, Αξιοπιστία για 100% αποφυγή απώλειας κερδών. Έχουμε επενδύσει πολύ σε εξοπλισμό ώστε να μπορούμε σε μόλις λίγα λεπτά να κάνουμε πλήρη διάγνωση. Τα πακέτα συντήρησης πλήρους κάλυψης ξεκινούν από 500 ευρώ το χρόνο, ενώ για τριετή συμβόλαια θα λαμβάνετε έκπτωση 17% και για πενταετή 20%. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για να φτιάξουμε από κοινού το πακέτο που σας ταιριάζει.
Συντήρηση Φ/Β Σταθμών σε Στερεά Ελλάδα
Άμεση επέμβαση σε περίπτωση βλάβης. Συνεχής παρακολούθηση της εγκατάστασης. Οικονομικά συμβόλαια συντήρησης στα μέτρα σας. Εμπιστευθείτε την επένδυσή σας μόνο σε σοβαρούς επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στο χώρο, γιατί μόνο έτσι θα αποδώσει τα μέγιστα έχοντας το κεφάλι σας ήσυχο! Καλέστε μας άμεσα για προσφορά. Τιμές από: € 500

Περισσότερα...

Αντλίες θερμότητας
Δείτε την Προσφορά.

Hitachi Yutaki

Αντλια Θερμοτητας Hitachi Yutaki-M RASM-5NE Μεσαίων θερμοκρασιών(60°C) ψύξη & θέρμανση, έως 16 & 16,7kw, Σειρά Yutaki M, Dc inverter, ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ Monoblock
Απόδοση στη ψύξη: 12,9 (4,7 – 16,0)kw/h,
Απόδοση στη θέρμανση: 14,0 (4,8 – 16,7)kw/h,
EER: 4,02 A+++ & COP: 4,71 A+++,
Όρια λειτουργίας: -20°C ~ +60,0°C wb.
Περιλαμβάνει κυκλοφορητή και δοχείο διαστολής.
Χειριστήριο ελέγχου PC-ARFHE
Εγγύηση 3 έτη για τον συμπιεστή και 1 έτος για τα υπόλοιπα μέρη.
Η αντλίες θερμότητας Yutaki της Hitachi αποτελούν την ιδανική λύση για θέρμανση και ψύξη κατοικιών συνδυάζοντας υψηλό βαθμό απόδοσης έως 5.1 COP. Η αντλίες Yutaki, ελέγχουν έξυπνα το υδραυλικό κύκλωμα, αποφασίζουν και προσαρμόζουν τις αποδόσεις τους ανάλογα με τις συνθήκες της εξωτερικής θερμοκρασίας και τις απαιτήσεις του χώρου τη δεδομένη στιγμή (Αντιστάθμιση). Τεχνολογία DC Inverter που εξασφαλίζει τον ακριβή έλεγχο και την υψηλή απόδοση του συστήματος ακόμα και σε πολικές θερμοκρασίες (-20°C). Εξοικονόμηση σε σχέση με το πετρέλαιο εως και 70%. Εύκολη εγκατάσταση χωρίς μερεμέτια στο εσωτερικό του σπιτιού. Γρήγορη απόσβεση της επένδυσης.
Αντλίες Θερμότητας   HITACHI Yutaki new
Αντλία Θερμότητας Hitachi Yutaki-M RASM-5NE Τριφ. 14kW(έως150τμ). Θέρμανση και Ψύξη Τεχνολογία DC Inverter έως -20°C εξωτερική. Η μέγιστη θερμοκρασία νερού είναι 60°C. Υψηλό βαθμό απόδοση EER:4.02 A+++ & COP:4.71 A+++ χαμηλό κόστος λειτουργίας. Ιδανική λύση σε ανακαινίσεις ή νέα κατασκευή. Μείωση δαπανών έως και 70%. Τιμή : € 5200

Περισσότερα...

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά
Δείτε την Προσφορά.

Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό

Για εσάς που οι απαιτήσεις σας σε ρεύμα είναι περιορισμένες για το εξοχικό σας και αρκείστε με ένα τυπικό φωτισμό, ένα ψυγείο, την τηλεόραση LCD-LED και μερικές μικροσυσκευές (πχ φορτιστής κινητού, laptop, ραδιοφωνάκι κλπ) σας προτείνουμε αυτό το μικρό αυτόνομο σύστημα.
• Φωτοβολταϊκά πλαίσια: 4 Mono 310Wp (12χρόνια εγγύηση)
• Αντιστροφέας καθαρού ημιτόνου LF COMBI-MPPT 2400W (Εγγύηση 2ετών)
• Ρυθμιστής Φόρτισης ΜPPT Solar 1400W/40A
• Με είσοδο για γεννήτρια σε περίπτωση ανάγκης
• Μπαταρίες 2 Ultracell GEL Αγγλίας 200Ah, 12V
• Βάσεις στήριξης Προφίλ αλουμινίου ALUMIL
• Ηλεκτρολογικό υλικό-Πίνακες AC-DC ΑΒΒ-Schneider
• Πλαστικές Σωληνώσεις Κουβίδης
• Εγκατάσταση σε 1-2 ημέρες.
Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό  1,4kWp 4.5kWh
Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα. Για κατοικίες, εξοχικά, στάβλους, αποθήκες, container που είναι μακρυά από το Δίκτυο της ΔΕΗ, η διασύνδεση κρίνεται οικονομικά ασύμφορη, καθώς και για αυθαίρετα. Το σύστημα έχει δυνατότητα επέκτασης. Αυτονομία με 1τηλεόραση Led, 1ψυγείο μικρό A+ και φώτα οικονομίας 2-5 ημέρες ανάλογα τις καταναλώσεις. Τιμή : € 3500

Περισσότερα...

Net Metering
Δείτε την Προσφορά.

Αυτοπαραγωγή  Net Metering Προσφορά

Το σύστημα 4,96kWp που σας προτείνουμε αποτελείται από: 16 Φωτοβολταικά πάνελ των 310Watt τεχνολογίας Μονοκρυσταλλικού Πυριτίου 4ης γενιάς, υψηλής απόδοσης με εγγυήση προιόντος 15 έτη και απόδοσης 25 έτη. 1 Αντιστροφέα δικτύου 5000Watt με μέγιστη ισχύ απόδοσης 98.2%. Εγγύηση προϊόντος 5 έτη επεκτάσιμη. 1 Πίνακα ΑC/DC αντικεραυνικής προστασίας και ελέγχου VDE, ΕΛΟΤ των οίκων ABB, SIEMENS, HAGER. 1 Σέτ βάσεων για δώμα ή κεραμοσκεπή. ALUMIL από ανοδιωμένο αλουμίνιο και 25ετή εγγύηση. 1 Έκδοση απαραίτητης άδειας από ΔΕΔΔΗΕ. - Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστος καλωδίωσης AC/DC το οποίο θα υπολογιστεί ανάλογα με την εκάστοτε εγκατάσταση. - Η εγκατάσταση και ρύθμιση του εξοπλισμού. - Τα μεταφορικά στον τόπο εγκατάστασης..
Αυτοπαραγωγή  Net Metering 4,96kWp new
Net Metering για μια μέση κατοικία στην Ελλάδα η οποία καταναλώνει κατά μέσο όρο 5500kWh ρεύμα το χρόνο. Για να επιτύχουμε ενεργειακό συμψηφισμό στο σύνολο αυτής της κατανάλωσης μηδενίζοντας το κόστος ηλ. ρεύματος χρειαζόμαστε για τη Στερεά Ελλάδα και Αττική ένα σύστημα 4,96kWp με νότιο προσανατολισμό. Τιμή : € 7500 με το κλειδί στο χέρι!

Περισσότερα...


Όλες οι τιμές είναι με ΦΠΑ. Καλέστε άμεσα για Διαθεσιμότητα!