Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Γιατί είναι απαραίτητος ο Τ.Α.;

Η ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία για όλες τις επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο. Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη και στους εργαζομένους υποδείξεις και συμβουλές είτε γραπτά είτε προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφαλείας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης «Βιβλίο Παρατηρήσεων», το οποίο σελιδοποιείται κα θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο.Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφάλειας:

α) Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων διαδικασιών λειτουργίας, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας.

β) Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους, επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει υποχρέωση:

α) Σαν Σύμβουλος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
β) Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
γ) Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
δ) Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας σχετικά με την αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει υποχρέωση:

α) Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας της εργασίας, να τους ενημερώνει και να τους καθοδηγεί για την αποφυγή του επαγγελματικού κινδύνου που κρύβει η εργασία τους.
β) Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Η συχνότητα των εκπαιδευτικών ομιλιών για τα θέματα αυτά εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από την φύση των κινδύνων που αντιμετωπίζει. Επίσης για την εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού, ο Τεχνικός Ασφαλείας πρέπει να διανείμει οδηγίες ασφαλούς εργασίας των οποίων τόσο ο αριθμός τους όσο και το περιεχόμενο τους εξαρτώνται από το μέγεθος της επιχείρησης και από την φύση των κινδύνων που αντιμετωπίζει. Στόχος είναι οι οδηγίες να καλύπτουν τις βασικές δραστηριότητες και τους κυριότερους κινδύνους της επιχείρησης.

Οι εκπαιδευτικές ομιλίες όπως και οι οδηγίες ασφαλούς εργασίας πέρα από το άμεσο πρακτικό αποτέλεσμα της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του προσωπικού, είναι πολύ χρήσιμες καθώς αποτελούν την διαρκή απόδειξη του ενδιαφέροντος της επιχείρησης για την προώθηση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας.
Οι παραπάνω υπηρεσίες, παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων του Τεχνικού Ασφαλείας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης - φορέα σύμφωνα με το πρόγραμμα επισκέψεων που υποβάλλεται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης ορίζεται από τη νομοθεσία ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και του αριθμού των εργαζομένων.

Πόσο κοστίζει;

Καθοριστικά για την παροχή και το κόστος των υπηρεσιών Τ.Α είναι ο κρίσιμος αριθμός των εργαζομένων και η κατηγορία επιχείρησης – εκμετάλλευσης – εργασίας.
Ο καθορισμός των απαιτούμενων προσόντων και το επίπεδο γνώσεων του Τ.Α εξαρτάται από τη κατηγορία επιχείρησης – εκμετάλλευσης – εργασίας.
Ο ελάχιστος χρόνος απάσχόλησης τεχνικού ασφαλείας καθορίζεται από τον αριθμό των εργαζόμενων και τη κατηγορία ένταξης της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.294/88 και άρθρο 4, παράγραφος 3 του Π.Δ.17/96. Για τις εταιρείες που ανήκουν στη κατηγορία Γ, που είναι δραστηριότητες εμπορικές και παροχής υπηρεσιών, ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας προκύπτει από την σχέση: 0,4h/εργαζόμενο x αριθμό εργαζομένων σε ετήσια βάση, ενώ σαν ελάχιστος χρόνος απασχόλησης σύμφωνα με το Άρθρο 4, παράγραφος 3 του Π.Δ. 17/96 :
◾ 25 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 20 άτομα.
◾ 50 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν από 21 έως και 50 άτομα.
◾ 75 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα.

Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Η Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου χώρων εργασίας σύμφωνα με το αρ. 43 παρ. (α) του Ν.3850/10 ΦΕΚ84Α, αποτελεί ειδική υποχρέωση για τον εργοδότη και είναι η μελέτη στην οποία περιλαμβάνονται ο εντοπισμός, η ανάλυση και η ποσοτική εκτίμηση των κινδύνων που υφίστανται στο χώρο εργασίας, καθώς επίσης και ο προσδιορισμός των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης. Η εκτίμηση κινδύνου διεξάγεται ξεχωριστά για κάθε θέση εργασίας και καλύπτει όλους τους προκύπτοντες κινδύνους οι οποίοι είναι λογικά προβλέψιμοι, είτε αυτοί αφορούν καθημερινές εργασίες, είτε εργασίες που εκτελούνται σπάνια στην επιχείρηση.Πότε απαιτείται;

Η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου είναι υποχρεωτική για κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας. Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στην επιχείρηση του.

Πότε εκπονείται;

Η μελέτη εκπονείται εξολοκλήρου μία φορά και σε αυτή γίνεται προσπάθεια για την καταγραφή του συνόλου των θεμάτων υγιεινής και ασφαλείας που αφορούν την επιχείρηση. Μελλοντικές αλλαγές δευτερεύουσας σημασίας που δεν έχουν καταγραφεί στο αρχικό στάδιο της μελέτης μπορούν να καταχωρούνται στο Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας – Γιατρού Εργασίας. Οι μεγάλες αλλαγές του μηχανολογικού εξοπλισμού και της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης, από τις οποίες προκύπτουν διαφορετικής φύσεως κίνδυνοι, συνεπάγονται την υποχρέωση αναθεώρησης της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

Από τι αποτελείται;

Η μελέτη επαγγελματικού κινδύνου έχει διεπιστημονικό αντικείμενο και γι’ αυτό συμμετέχουν εξειδικευμένα στελέχη διάφορων ειδικοτήτων (μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, χημικοί μηχανικοί κ.α.) ώστε να καλύπτονται πλήρως όλα τα γνωστικά αντικείμενα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της. Επίσης είναι απαραίτητο η μελέτη να περιλαμβάνει μετρήσεις των παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος (θόρυβος, σκόνη, χημικές ουσίες κλπ) όπου υπάρχουν. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν μετρήσεις, θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά ποιοτική εκτίμηση των βλαπτικών παραγόντων γεγονός που μειώνει την αξιοπιστία της μελέτης και οδηγεί σε εσφαλμένα συμπεράσματα.

Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων

• Αποφυγή των κινδύνων.
• Εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν.
• Προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά τη διαμόρφωση των θέσεων εργασίας καθώς και την επιλογή των εξοπλισμών εργασίας και των μεθόδων εργασίας και παραγωγής, προκειμένου ιδίως να μετριασθεί η μονότονη και ρυθμικά επαναλαμβανόμενη εργασία και να μειωθούν οι επιπτώσεις της στην υγεία.
• Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο.
• Προγραμματισμός της πρόληψης με στόχο ένα συνεκτικό σύνολο που να ενσωματώνει στην πρόληψη την τεχνική, την οργάνωση της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, τις σχέσεις μεταξύ εργοδοτών-εργαζομένων και την επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος στην εργασία.
• Καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους.
• Προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας.
• Προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις.
• Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόμενους.
• Τα μέτρα για την ασφάλεια, την υγιεινή και την υγεία κατά την εργασία σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται την οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων.

Εκπόνηση Σχεδίου & Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ – ΦΑΥ)

Σύμφωνα με το ΠΔ 305/96, πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και εφόσον στην περίπτωση που δεν υπάρχει ο κύριος του έργου, μεριμνά για την εκπόνηση σχεδίου ασφάλειας και υγείας (Σ.Α.Υ.) και για την κατάρτιση φακέλου ασφάλειας και υγείας (Φ.Α.Υ).Στο ΣΑΥ περιγράφονται και διευκρινίζονται:

• Οι κανόνες που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο, λαμβανομένων υπόψη των δραστηριοτήτων.
• Ειδικά μέτρα για τις εργασίες του παραρτήματος ΙΙ, του άρθρου 12, ΠΔ 305/96.
• Θα περιλαμβάνονται στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και τις θέσεις εργασίας.
• Ανάλυση της πορείας της κατασκευής σε φάσεις.
• Την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου.
• Την ανάλυση των μεθόδων εργασίας ανά φάση.
• Τον καθορισμό χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων.
• Τις συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών.
• Τη διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών.
• Τη μελέτη κατασκευής ικριωμάτων όταν αυτή δεν περιγράφεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Το ΣΑΥ περιλαμβάνει τις εξής γενικές ενότητες:

• Περιγραφή των φάσεων του έργου.
• Ανάλυση των επιμέρους εργασιών κάθε φάσης.
• Εκτίμηση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων ανά φάση.
• Πρόταση μέτρων πρόληψης και αποτροπής των κινδύνων ανά φάση.
• Σύνταξη οδηγιών ασφαλούς εργασίας και χρήσης μηχανημάτων – εξοπλισμού.
• Σύνταξη οδηγιών αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.
Σχεδόν πάντα στην κατασκευή των τεχνικών έργων κάθε κλίμακας γίνεται συχνά αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ με την πρόοδο των εργασιών συναρτήσει των αλλαγών της αρχικής μελέτης, του επιπέδου εξειδίκευσης – εμπειρίας – σύνθεσης προσωπικού, των καιρικών συνθηκών, των θεομηνιών, των νέων δεδομένων που προκύπτουν στα γεωλογικά στοιχεία κ.α.

Η διαφορά μεταξύ ΣΑΥ και ΦΑΥ;

Η διαφορά μεταξύ ΣΑΥ και ΦΑΥ είναι ότι το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά την εκτέλεση του έργου, ενώ το ΦΑΥ στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου.
Επομένως, σημασία έχει το ΣΑΥ να συντάσσεται όσο το δυνατόν πιο πληρέστερα και προσεκτικότερα, ή ακόμα και αν χρειάζεται να αναπροσαρμόζεται, πριν την έναρξη εκτέλεσης του έργου (και στη συνέχεια φυσικά να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών). Το ΦΑΥ από την άλλη πλευρά έχει σημασία να αναπροσαρμόζεται κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου ανάλογα με τις τροποποιήσεις που επέρχονται σε αυτό, ώστε μετά την ολοκλήρωση του να είναι πλήρες και με όλα τα στοιχεία και τις χρήσιμες οδηγίες όπως αυτά έχουν κατασκευασθεί.

Εκπαίδευση Προσωπικού:

Η κατάρτιση του προσωπικού και των στελεχών εκτός από εργοδοτική υποχρέωση, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, διότι συμβάλλει στην αλλαγή της συμπεριφοράς του προσωπικού και στην εμπέδωση της κουλτούρας ασφάλειας.Θεματολογία των εκπαιδεύσεων:

Η θεματολογία των εκπαιδεύσεων που μπορεί να παρέχει η εταιρεία είναι σε θέση να καλύψει οποιονδήποτε τομέα και να προσαρμοσθεί στις όποιες ανάγκες της επιχείρησης σας όπως:
• Πυρασφάλεια.
• Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.
• Πρώτες βοήθειες.
• Ασφαλείς χειρισμός μηχανημάτων.
• Ασφάλεια σκαλωσιών.
• Χρήση μέσων ατομικής προστασίας.

Πληροφορίες

Καλέστε μας 6975562682Χρήσιμα Έγγραφα

Η παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών από κατάλληλα πρόσωπα αλλά και η τήρηση των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας έχουν ως βασικό στόχο τη μείωση της πιθανότητας πρόκλησης εργατικού ατυχήματος του οποίου οι οικονομικές επιπτώσεις στην επιχείρηση είναι τεράστιες !!!